Säännöt

Suomen Iktyoosiyhdistys ry:n säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Iktyoosiyhdistys ry ja sen kotipaikka on Tampere.
Yhdistyksen toiminta-alueena on Suomi.

2 § Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia iktyoosia tai sitä muistuttavia ihon sarveistumissairauksia sairastavia henkilöiden ja heidän perheenjäsentensä yhdyssiteenä sekä edunvalvonta- ja neuvontajärjestönä. Lisäksi tarkoituksena on edistää iktyoosia sairastavien hoito-, kuntoutus- ja koulutusmahdollisuuksia. Yhdistys toimii Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry:n jäsenyhdistyksenä.

3 § Toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 1. järjestää tiedotus-, julkaisu-, neuvonta-, vertaistuki-, virkistys-, liikunta- ja kulttuuritoimintaa
 2. tukee iktyoosia ja sitä muistuttaviin ihosairauksiin sairastuneiden kuntoutus- ja tutkimustoimintaa
 3. pyrkii kehittämään iktyoosia ja sitä muistuttaviin ihosairauksiin sairastuneiden henkilöiden hoitomahdollisuuksia ja sosiaalista huoltoa
 4. on yhteistoiminnassa viranomaisten, yhteisöjen ja eri järjestöjen ja niiden yhteenliittymien kanssa, myös kansainvälisesti

4 § Toiminnan rahoitus

Toimintansa tukemiseksi yhdistys on oikeutettu jäsentensä maksamien jäsenmaksujen ja julkisten avustusten lisäksi

 • Yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta ja arvopapereita
 • Asianomaisen luvan saatuaan yhdistys voi järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä
 • Yhdistys voi harjoittaa toimintaansa liittyvää kustannustoimintaa sekä järjestää koulutusta, myyjäisiä ja kursseja

5 § Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen henkilö, joka hyväksyy sen tarkoituksen ja säännöt. Kannattajajäseneksi voi liittyä oikeustoimikelpoinen yhteisö sekä yksityinen henkilö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. Varsinaisen jäsenen ja kannattajajäsenen hyväksyy yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai -jäseneksi voi yhdistyksen kokous kutsua henkilön, joka on erikoisesti ansioitunut yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamisessa.

6 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen:

- on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta viimeksi kuluneelta ja kulumassa olevalta vuodelta

- on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut

- on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

7 § Jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous.

 

Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenillä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

8 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja (kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi) sekä neljästä (4) kymmeneen (10) varsinaista jäsentä. Varajäseniä valitaan nollasta (0) kahteen (2) kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Varajäsenten kutsumisjärjestyksen hallitus määrää toimikautensa ensimmäisessä kokouksessa.

Hallituksen toimintakausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallituksen puheenjohtajien ja jäsenien toimikauden kesto on kaksi toimintakautta. Vuosittain puolet hallituksesta on erovuorossa.

Hallituksen jäsenien ensimmäinen eroaminen tapahtuu arvan avulla ja sen jälkeen vuorollaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

9 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri, kukin yksin.

10 § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Toiminnantarkastajan/tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta hallitukselle.

11 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Etäosallistumisesta tulee mainita kokouskutsussa sekä yhdistyksen kokouksen tulee hyväksyä etäosallistumista varten äänestys- ja vaalijärjestys.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä huhtikuun loppuun mennessä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattajajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

12 § Yhdistysten kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse tai julkaistava kutsu yhdistyksen internetsivuilla. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat.

13 § Vuosikokous

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet
 8. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä
 9. valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä muut hallituksen jäsenet erovuoroisuuden mukaan
 10. valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja taikka tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
 11. Iktyoosilasten rahaston katsaus ja rahaston päätösoikeudet
 12. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 13. kokouksen päättäminen

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

14 § Ylimääräisessä kokouksessa käsiteltävät asiat

Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään niitä asioita, jotka on mainittu kokouksen kokouskutsussa.

15 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.